Popular

“ระบั่น” เครื่องหอมในพิธีเจ้าเซ็น


เรื่อง : สุดารา สุจฉายา 11 ต.ค. 2019 ,8:30 น.

ตำรับเครื่องหอมโบราณในพิธีกรรมที่สืบทอดในหมู่แขกเจ้าเซ็น หรือมุสลิมนิกายชีอะห์เชื้อสายเปอร์เชีย ...

Highlight

พลิกหน้าสารบัญ เมืองโบราณ ฉบับ 45.4

ท่องไปในเมืองตะนาวศรี และตามรอยเส้นทางข้ามคาบสมุทรยุคโบราณ ในวารสารเมืองโบราณฉบับล่าสุด ...

ภาคสนาม

การเข้าสักการะพระบรมเกศาธาตุที่วัดบวรฯ


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 13 ม.ค. 2020 ,0:00 น.

การอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกาในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นโอกาสพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ศรีลังกาที่ดำเนินสืบเนื่องมากว่า ๗๐๐ ปี ...

หยิบมาเล่า

ตามหาเมืองกระบุรีโบราณ

หนังสือท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวของ "กระบุรี" เมืองสำคัญบนเส้นทางข้ามคาบสมุทร ด้วยการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ชาติกับคำบอกเล่าของผู้คน ...

บุญสารทเดือนสิบ


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 10 ต.ค. 2019 ,8:30 น.

ภาพบรรยากาศงานสารทเดือนสิบ บุญใหญ่ประจำปีของชาวใต้ ณ วัดหัวอิฐ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บันทึกเมื่อ พ.ศ. 2519 ...

แวดวงเสวนา

แวดวงโบราณคดี : ข้อมูลใหม่จากโบราณสถานวัดพระงาม


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 18 ก.พ. 2020 ,11:00 น.

สรุปสัมมนาวิชาการ “ข้อมูลใหม่จากโบราณสถานวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม” ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ...

"เมืองพระเวียง"และ"จันดีนคร" บนเส้นทางข้ามคาบสมุทร


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 10 ต.ค. 2019 ,16:30 น.

ตามรอยหลักฐานเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอารยธรรมโลกตะวันออกกับตะวันตก ในงานเสวนา "เมืองพระเวียง" และ "จันดีนคร" หลักฐานใหม่บนเส้นทางข้ามคาบสมุทร ...

คลังบทความ

นครศรีธรรมราชกับประวัติศาสตร์ไทย

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราชในประวัติศาสตร์ไทยที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเอกสารต่างๆ ...

เสด็จประพาสต้นที่กำแพงเพชร

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้านายที่ตามเสด็จ เมื่อคราวเสด็จประพาสต้น ร.ศ. 125 ...