"วิถีคนเลสาบ: มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว

VDO บันทึกงานเสวนา "วิถีคนเลสาบ : มรดกเมือง ความทรงจำ และการท่องเที่ยว" "ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลเมืองพัทลุง...