“พิธีสืบชาตา”
คลังบทความ

“พิธีสืบชาตา”

 

พิธีสืบชาตา หรือ พิธีสืบชาต๋า เป็นพิธีกรรมพื้นเมืองอีกอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนิ่นนานจนถึงทุกวันนี้ การสืบชาตามีทั้ง สืบชาตาเมือง สืบชาตาบ้าน สืบชาตาวัด และสืบชาตาคนชาวบ้านจะจัดพิธีขึ้นเมื่อมีภัยพิบัติ เกิดอาเพศ หรือประสบโรคภัยไข้เจ็บ การสืบชาตาจึงเสมือนเป็นการสะเดาะเคราะห์ เสริมสร้างสิริมงคล และต่ออายุให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน

 

แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย ได้เล่าเรื่องราว “การสืบชาตาคน” หนึ่งในตัวอย่างพิธีสืบชาตาที่ยึดถือปฏิบัติกันในหมู่ชาวล้านนา โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ถ่ายทอดลงในบทความเรื่อง “พิธีสืบชาตา” ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม–พฤศจิกายน 2521) หน้า 83-88   

      

ในเนื้อความตอนหนึ่ง ผู้เขียนกล่าวถึง "พิธีสืบชาตาคน" ว่า พิธีสืบชาตาคนเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วย เป็นการต่อชีวิต ต่อขวัญ และต่อความมั่นคงทางใจให้กับครอบครัวญาติพี่น้องของผู้สืบชาตา ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลบริสุทธิ์ สมควรบันทึกภาพถ่ายและลายลักษณ์อักษร ก่อนที่วัฒนธรรมดังกล่าวจะสูญหายไป”

 

อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน “10 ปีแรกวารสารเมืองโบราณ”  คลิกที่ https://www.yumpu.com/xx/document/view/67666500/-5-1

 

 


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น