วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 44 ฉบับที่ 3


​​​​​​

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2561) 

 

สารบัญ

ภาพวาด... ไชยบุรี : เมืองป้อมปราการของพัทลุง สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... Cultural suicide อัตวินิบาตกรรมทางวัฒนธรรม ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
เรื่องจากปก...  
ไชยบุรี : ปราการที่แข็งแกร่งของพัทลุง วิยะดา ทองมิตร
เรื่องประจำเล่ม  
ภูมิวัฒนธรรมการสร้างบ้านแปงเมืองที่ทะเลสาบสงขลา ศรีศักร วัลลิโภดม
“สาคูต้น” ที่บ้านหัวพรุ   อภิญญา นนท์นาท
เรื่องไม่เล็กแห่งทะเลน้อย เมธินีย์ ชอุ่มผล
ภาพชุด ชาวจีนที่สี่กั๊ก พัทลุง   ปรมินทร์ อินทรักษา
จีนบางแก้ว ฟันเฟืองเศรษฐกิจในตัวเมืองพัทลุง   สุดารา สุจฉายา
“ขุนศรีศรัทธา” ตำานานครูต้นโนราแห่งบ้านท่าแค   เกสรบัว อุบลสรรค์
ช้างพัทลุงยุคสุดท้าย   ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง

ปกิณกะ

 
ในรอบสามเดือน...   กองบรรณาธิการ
เรื่องเล่าชาวกรุง... วังกรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ   วราห์ โรจนวิภาต
วิถีชน บนตำานาน... ตำานานนางเลือดขาวของพัทลุง-นครศรีธรรมราช ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
สร้างบ้าน สร้างเรือน... เรือนฝากระดาน เมืองพัทลุง   อภิญญา นนท์นาท
เก็บตกนามบ้านนามเมือง... ท่าเรือแดง ท่าสุพรรณ ท่าเรือเขียว พรพิมล เจริญบุตร

บทความพิเศษ

 
ท่องพุทธภูมิ... เทวทหะ : นครแห่งพุทธมารดร   อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม
คนจีนในเมืองตะก่ัวป่า : สมาคมและสมาคมลับ   สมโชติ อ๋องสกุล
“ผีมด” ในมิติทางจิตวิญญาณ   นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
คุยท้ายเล่ม สุดารา สุจฉายา

Content

 
Not a Minor Issue on Thalay Noi Methinee Cha-umpol
The Last Chapter of Phattalung Elephants Nattavit Pimthong