นัยบทบรรณาธิการ : การถือผีในสังคมปัจจุบัน

‘การถือผี’ การดำรงอยู่เพื่อความมั่นคงทางจิตใจและสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านพิธีกรรม

บทความ อ.ศรีศักร วัลลิโภดม ในวารสารเมืองโบราณ

รวมรายชื่อบทความของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดมที่ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์จนถึงปีที่ 46 (พ.ศ. 2517-2563)

82 ปี ศรีศักร วัลลิโภดม

รวมบทความด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยาของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 1 - 10