วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4


 

สารบัญ

เครื่องทองของไทย                                  เสนอ นิลเดช   
เครื่องปั้นดินเผาโบราณของเปอร์เซียที่ขุดพบในประเทศไทย                  พรชัย  สุจิตต์   
จากลำแลถึงเมืองปัว                                 ศรีศักร วัลลิโภดม  
จิตรกรรมวัดช้างค้ำ   
อิทธิพลศิลปะสุโขทัยต่อศิลปะในเมืองน่าน                          สุรศักดิ์  ศรีสำอาง  
ศิลปะที่แพร่และน่าน                                  น. ณ ปากน้ำ  
น่านวันวาน   
ศึกม่าน  วัดม่าน ตาดครก: ประวัติศาสตร์ค้างชำระของลัวะเมืองน่าน              ชลธิรา   สัตยาวัฒนา  
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน : น้ำเต้า                          แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย   
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาชนิดและบทบาทแบคทีเรียต่อการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน                 ณ อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ สุโขทัย                      ศันสนีย์ ชวนะกุล  
ข่าวและข้อมูลใหม่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี                      พรชัย  สุจิตต์ 
ปุจฉวิสัชน์                                    ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์   

 

วารสารเมืองโบราณ

397 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-1988
มือถือ 09-97516460

ข่าวล่าสุด

รับข่าวสาร

Subscribe to our latest news to be updated, we promise not to spam!