วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5


 

สารบัญ

 

บทนำ

 
  ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ภูปลาร้า                                                    วิยะดา ทองมิตร, บังอร กรโกวิท
  อาคารสมัยอู่ทองที่อุทัยธานี                                                                                 น. ณ ปากน้ำ
  อุทัยธานีครั้งโบราณ                                                                                              ศรีศักร วัลลิโภดม
  กริช                                                                                                                         เนาวรัตน์ เลขะกุล
  ปืนพญาตานี                                                                                                          สำราญ วังศพ่าห์
  ฤษี                                                                                                                          ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
  ตันตระ                                                                                                                    พรหมศักดิ์ เจิมสวัสดิ์
  อารักษ์                                                                                                                    กาญจนาคพันธุ์
     
 

Introduction

 
  Prehistoric Rock Paintings in Uthai Thani                                                      Wiyada Thongmitr ,Bang-on Karakovida
  On an U Thong Period Hall at Uthai Thani                                                    No Na Pak Nam
  Uthai Thani in Ancient Times                                                                            Srisakara Vallibhotama
  The Indonesian Creese                                                                                     Navarat Lekhakula
  The Queen of Pattani                                                                                         Samran Wangapa
  Seer and Hermit: The Rishi                                                                               Saksi Yaemnatda
  The Tantra                                                                                                            Promsak Jermsawatdi