วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4


 

สารบัญ

 

บทนำ

 
  มีแล้วแต่อดีต                                                                                                                         ชิน อยู่ดี
  โคกพลับ : แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์                                                                   สด แดงเอียด
  ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในอุดรธานี                                                                   สุรพล ดำริห์กุล
  ความก้าวหน้าในการค้นคว้าเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ในเมืองไทย                                      ศรีศักร วัลลิโภดม
  ชาวโปลินีเซียน, พวกออสตราลอยด์ และโปรโตมาเลย์ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร          สุด แสงวิเชียร
  ไหหินที่ตรัน-นินห์                                                                                                                   สงวน รอดบุญ
  ลายสักขาที่บ้านเชียง                                                                                                            ณัฎฐภัทร นาวิกชีวิน
  ไตรภูมิพระร่วง  
  แก้วมลายู-คู่เมืองชวา                                                                                                           สำราญ วังศพ่าห์
  ทางข้ามคอดกิ่วกระ                                                                                                              เยี่ยมยง ส.สุรกิจบรรหาร
  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน  
 

Introduction

 
  Nothing in New                                                                                                                    Chin You-di
  Khok Phlup : A newly Discovered Prehistorical Syte                                                   Sod Daeng-let
  Perhistoric Rock Painting in Udon Thani                                                                        Suraphon Damrikun
  The Progress of Research into the Prehistory of Thailand                                         Srisakara Vallibhotama
  The Relationship between the Modern Polynesians and Australoids and Proto-malaya Sood Sangvichien
  The Stone Jars of Tran-ninh Sa-nguan Rodboon
  The Tattooed Thighs of Ban Chieng Nathaphat Nawikchiwin
  The Gem of Malaya and the Might of Java Samran  Wangspa
  The Kra Isthmus Yieamyong S. Surakitbanhan
     

วารสารเมืองโบราณ

397 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-1988
มือถือ 09-97516460

ข่าวล่าสุด

รับข่าวสาร

Subscribe to our latest news to be updated, we promise not to spam!