วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1


 

เครื่องถ้วยเขียนลายสีดำใต้เคลือบรุ่นแรกของสยาม                 ปริวรรต ธรรมาปรีชากร
จาม : คนไร้ชาติ แต่ไม่ไร้อารยธรรม                        ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                กองบรรณาธิการ
พระหลวงพ่อหมอ                                กฤษฎา พิณศรี
ราหูอมจันทร์                                ฉัตรสุมาลย์
แรดป่าตะนาวศรี                                สุรินทร์ เหลือลมัย
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
“ภาพเก่า” ที่ห้องภาพเมืองสุรินทร์                        กฤช เหลือลมัย
พิพิธภัณฑ์ตลาดคลองสวน                             วิชญดา ทองแดง
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์                        ศรัณย์ ทองปาน
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาแม็กซ์เวล                        พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
ผัดมะเขือจี่                                  พยุง วงษ์น้อย
เก็บตกจากการประชุมด้านโบราณคดีที่เมืองไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์        สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
เอามือตอบมือ                                กีรติ ปรีชากุล
บ้านคืออาณาจักรของเรา                             อุรุดา โควินท์
ในแผง-นอกแผง                                กองบรรณาธิการ
เส้นขอบจีวรที่พระเพลา-พระชงฆ์ของพระพุทธรูปประทับนั่งในศิลปะอมราวดี-ลังกา
 และประเด็นเชื่อมโยงกับศิลปะไทย                     เชษฐ์ ติงสัญชลี
ริ้วจีวรแบบธรรมชาติในศิลปะอยุธยา กับข้อสันนิษฐาน “อิทธิพลศิลปะจีน” : 
หลักฐานจากวัดราชบูรณะและวัดมหาธาตุ                 ว่าที่ร้อยตรี ชาญคณิต อาวรณ์
พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี เคยประกอบอยู่กับธรรมจักร (?) : 
ความเป็นไปได้และการแปลความหมาย                รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
เครื่องถ้วยเขียนลายสีดำใต้เคลือบรุ่นแรกของสยาม                ปริวรรต ธรรมาปรีชากร
ปราสาทเก่า เทพเจ้า และหุบเขาเดียง                        วิชชุ เวชชาชีวะ
ชาวสวนส้มบางมด                             ปราณี กล่ำส้ม
ประเพณีการไล่กระรอก                            สมใจ นิ่มเล็ก
รายงานการประชุมเสนาบดีสภา ร.ศ. 111                 นิยะดา เหล่าสุนทร
ประเพณีการฝังศพครั้งที่สองในภาคตะวันตก : 
การขุดค้นแหล่งโบราณคดีหนองกวาง จังหวัดราชบุรี        พจนก กาญจนจันทร
กระวานและกาลปัจจุบัน                        กฤช เหลือลมัย

Phra Luang Pho Mo                        Krisda Phinsi
The contours of the Monastic robe at the lap and the shin of the seated Buddha image of the Amaravati – Sri Lankan art and its relation to Thai art        
Chedha Tingsanchali
Buddha image on the “Phanasbadi” as a part of the Dhammachakra: probability and interpretation                                    Rungroj Thamrungraeng
Secondary Burials in West-Central Thailand: the Recent Excavation at Nong Kwang, Ratchaburi Province                                    Podjanok Kanjanajuntorn

 

วารสารเมืองโบราณ

397 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-1988
มือถือ 09-97516460

ข่าวล่าสุด

รับข่าวสาร

Subscribe to our latest news to be updated, we promise not to spam!