วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4


 

สารบัญ

จากพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วถึงเพนเฮาส์ฉบับอนาจาร                 บทบรรณาธิการ 
ทับหลังสมัยพุทธศตวรรษที่ 17   
เนินทางพระ : แหล่งโบราณคดีแบบเขมรบายนในจังหวัดสุพรรณบุรี          ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์  
ข้อมูลใหม่-ข้อคิดใหม่เกี่ยวกับอีสาน                          ศรีศักร วัลลิโภดม  
ก่อนหน้าหินยานลังกา                             น. ณ ปากน้ำ  
แคว้นเศรษฐปุระ                                  ธิดา สาระยา  
เพียงศรัทธาจากวันวาน   
ชุมชนแรกเริ่มในเขตวัฒนธรรมหริภุญไชยกับการคลี่คลาย                  วิชัย  ตันกิตติกร  
ชนชาติต้ง                                  วณิชย์ ๕
พระพุทธรูป : ศิลปะแห่งศรัทธา                         เสนอ นิลเดช  
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน : เครื่องจักสาน                    แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย  
ข่าว-ข้อมูลใหม่ : 
ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย      ควบคุมโดย พรชัย  สุจิตต์  
ก่อนหน้าสุดท้าย   

 

วารสารเมืองโบราณ

397 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-1988
มือถือ 09-97516460

ข่าวล่าสุด

รับข่าวสาร

Subscribe to our latest news to be updated, we promise not to spam!