วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

จิตรกรรมร่วมสมัยของไทยในปัจจุบัน                              น. ณ ปากน้ำ   
มาตรฐานความงามที่สุนทรภู่มอบให้ไว้กับโลกวรรณกรรม                  ชลธิรา  สัตยาวัฒนา   
รอยพระพุทธบาทคู่ที่สระมรกต  ดงศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี                 ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล   
รอยพระพุทธบาทโบราณสถานสระมรกต                          พีรพน พิษณุพงศ์   
เจดียสถานที่สระมรกต ปราจีนบุรี                             น. ณ ปากน้ำ  
“สระมรกต”: การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของดงศรีมหาโพธิ          ธิดา สาระยา  
ศรีมหาโพธิ: ความหวังวูบสุดท้ายของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม              ศรีศักร วัลลิโภดม   
วัดปรางค์  นครราชสีมา : การศึกษาข้อมูลศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบอารยธรรมเขมร      อนุวิทย์ เจริญศุภกุล  
วัฒนธรรมพื้นบ้าน                                  แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย  
ข้าวและข้อมูลใหม่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี                      พรชัย  สุจิตต์   
ปุจฉ-วิสัชน์   
“สนั่น ศิลากร”  

 

วารสารเมืองโบราณ

397 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-1988
มือถือ 09-97516460

ข่าวล่าสุด

รับข่าวสาร

Subscribe to our latest news to be updated, we promise not to spam!