วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3


 


บทบรรณาธิการ
การตั้งถิ่นฐานชุมชนและโบราณสถาน เมืองกำแพงเพชร: ข้อเสนอใหม่        ไกรสิน อุ่นใจจินต์
บันทึกแม่น้ำปิง: แมคกิลวารี - ฮอลเล็ท - เลอ เมย์ - พระราชชายาเจ้าดารารัศมี 
- กรมพระยาดำรงราชานุภาพ                        ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ 
หลักหินโบราณในวัฒนธรรมเขมร                        สมเดช ลีลามโนธรรม
กำเนิดตามพรลิงค์                                นงคราญ ศรีชาย
ยี่สาร: ชุมชนที่ถูกลืม                            ปราณี กล่ำส้ม
เมืองศัมพูกปัฏฏนะอยู่ที่ไหน?                        มนัส โอภากุล
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของมอญในนครศรีธรรมราช                ชวลิต อังวิทยาธร
พุทธศาสนาในจีน                                ทองแถม นาถจำนง
สิมวัดบ้านประตูชัย                                ลักขณา จินดาวงษ์
พิพิธภัณฑ์ไทยพวน                            วิชญดา ทองแดง
พระพุทธรูปดุนนูนบนแผ่นทองจังโกประดับองค์ระฆังพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน    ศักดิ์ชัย สายสิงห์
พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์                            เด่นดาว ศิลปานนท์
ตำนานรักแห่งดวงดาวและสายรุ้ง พระลอ-โอ้เป่มสามลอ-ขูลูนางอั้ว            ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
บรรณวิพากษ์ :
    ราชอาณาจักรสยาม โดย พระสยามธุรานุรักษ์ (แอ็ม อา เดอ เกรอัง)            
ข้อมูลใหม่:
    กองหินโบราณที่วัดบ้านหลวง                    กฤช เหลือลมัย
    โอ่งราชบุรีที่ร้อยเอ็ด                        ธีรพงษ์ จตุรพาณิชย์
    ลายคำล้านนา                            สุรพล ดำริห์กุล    
รายงาน:
    เกลือทะเล ปัญหาและความล่มสลาย                    ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
    หลักช้าง นิยามความหมายและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
บนกระแสความเปลี่ยนแปลง                        วิชญดา ทองแดง
    ทางต่างระดับที่สี่แยกสนามบินเชียงใหม่                ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
ก่อนหน้าสุดท้าย:               
    การแสดงแสง-เสียง                        นคร สำเภาทิพย์ 

A Settlement at the Ancient City of Kamphaeng Phet: In Revision        Kraisin Unchaichin 
The Chronicle of the Ping River                        M.L. Surasavasti  Suksavasti
Ancient Khmer Maker Stones in the Northeast                 Somdet LeelamanoTham
The Place of Origin of Tambralinga                        Nongkhran Srichai
Yisan: A Forgotten Community                        Pranee Glumsom
The Repousse Buddha Images of the Phra That Haripunchai            Sakchai  Saisingha 
Trace of Phra Lor in Ancient Legends                    Paitoon Dokbuakaew

 

วารสารเมืองโบราณ

397 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-1988
มือถือ 09-97516460

ข่าวล่าสุด

รับข่าวสาร

Subscribe to our latest news to be updated, we promise not to spam!