ค้นหา 
Socio-Cultural Structure of Phi Ta Khon
(2136 คนอ่าน)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
Untitled Document Ekarin Phungpracha

The use of Phi Ta Khon masks in the Phi Ta Khon traditional mask festival or Bun Luang merit-making rite of Loei province in northeastern Thailand have undergone significant transformations and changes in the course of its long history under the administration of the socio-cultural structures that vary from age to age as follows.

The Early Age. The characteristics of the masks were specified by the interaction between man, nature and, or, the supernatural. The probable aim was to protect their community from all perils and ensure agricultural fertility.

The Old Tradition Age. The Phi Ta Khon masque was adopted as a part of the Bun Luang (grand merit-making) Buddhist rite. The representation of masks was administrated by both the power structures of the local community and Buddhism in a supportive manner. Their traditions were imparted through the making of masks and could be seen in the styles, colors, groups of artisans and methods of the play.

The New Tradition Age, beginning in 1977. The government system began playing an important role in the Phi Ta Khon masks. The local authorities of Dan Sai district became involved in the masque and gradually redirected it at the beginning. The drastic changes have begun since 1987 when the province of Loei, Tourism Authority of Thailand, presses, together with all local organizations and authorities of Dan Sai district jointly promoted the mask festival to be recognized on both the national and international levels. In this process, the true meaning of Phi Ta Khon tradition was lost; the perception of Phi ta khon was transformed into 'Phi Ta Khon party' which was similar in style with carnival. The original sense of Phi Ta Khon has survived only in the memories of elderly people. However, it should be noted that the change in each age has shared a common pattern, that is, the driving force came from the 'top' of the power structure.

In the Early Age, the main protagonist was a figure with high social status. In the Old Tradition Age, there were the leader of local community and the leader of Buddhism while the protagonists in the New Tradition Age are the authorities in the government system.

An interesting question is whether the 'bottom' of the power structure or the locals would react against the representation of Phi Ta Khon at all in the future and how they may achieve it.

อ่านเรื่องฉบับเต็มได้ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗)
สมัครสมาชิก/สั่งซื้อ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๑๑๐ ต่อ ๑๐๕ (จ-ศ ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
ติดต่อกองบรรณาธิการ mboranjournal@gmail.com โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๒๘๕๖
www.facebook.com/mbrjournal
  

[ กลับไป วารสารเมืองโบราณ ปี 2556 ฉบับที่ 39.4 | สารบัญเรื่องพิเศษ ]
วารสาร รายสามเดือน เมืองโบราณ


นายรอบรู้ สารคดี ดอต คอมBenz Thonburi ธนบุรีประกอบรถยนต์ Viriyah Insurance วิริยะประกันภัย Ancient City เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ/ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
อาคารวิริยะประกันภัย สาขากรุงเกษม ชั้น 3 1242 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Tel: +66 (0) 2225 4476, +66 (0) 2226 2856, และ +66 (0) 2223 0851 # 3005 Fax: +66 (0) 2226 2856