ค้นหา 
พระบาทลังกา ๔ รอย
(1507 คนอ่าน)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
พิชญ์ชาญ วงศาโรจน์


๑. ที่มาของคติพระบาท ๔ รอย

๑.๑. ต้นเค้าจากคัมภีร์มหาวงศ์

คัมภีร์มหาวงศ์ (พงศาวดารลังกา) กล่าวถึงการเสด็จมาประทับที่เกาะลังกาของพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์แรกแห่งภัทรกัลป์

แต่ละพระองค์มีพุทธกรณียกิจซ้ำๆกัน เช่น การเสด็จมาเสวยวิมุตติสุขชมฌาน การปราบจลาจลหรือภัยพิบัติต่างๆ และการเสด็จมาเหนือ “ยอดเขา” เป็นต้น โดยในแต่ละยุค แม้ชื่อภูมิสถานต่างๆในเกาะลังกาจะเป็นที่เดียวกัน แต่ก็เรียกต่างกันไป

ในกรณีการเสด็จเหนือยอดเขามีรายละเอียดดังนี้
ยุคพระกกุสันธะ เกาะลังกามีชื่อว่า “โอชทีป” เสด็จมาที่ยอดเขา “เทวกูฏ” ยุคพระโกนาคมนะ เกาะลังกามีชื่อว่า “วรทีป” เสด็จมาที่ยอดเขา “สุมนกูฏ” ยุคพระกัสสปะ เกาะลังกามีชื่อว่า “มัณฑทีป” เสด็จมาที่ยอดเขา “สุภกูฎ” ยุคพระศากยมุนีโคตมะ เกาะลังกามีชื่อว่า “ตัมพปัณณิทีป” เสด็จมาที่ยอดเขา “สุมนกูฏ”

สำหรับพระศากยมุนีโคตมะนั้น ปรากฏพุทธกรณียกิจพิเศษคือทรงกดประทับรอยพระบาทไว้ ณ ยอดเขาสุมนกูฏด้วย ทั้งนี้ พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์แรกไม่ปรากฏว่าทรงกระทำการดังกล่าว

๑.๒. การตีความในเอเชียอาคเนย์

ในศรีลังกาไม่มีคติพระบาท ๔ รอย เพราะขณะนี้


อ่านเรื่องฉบับเต็มได้ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖)
สมัครสมาชิก/สั่งซื้อ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๑๑๐ ต่อ ๑๐๕ (จ-ศ ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
ติดต่อกองบรรณาธิการ mboranjournal@gmail.com โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๒๘๕๖
www.facebook.com/mbrjournal
  

[ กลับไป วารสารเมืองโบราณ ปี 2556 ฉบับที่ 39.3 | สารบัญเรื่องพิเศษ ]
วารสาร รายสามเดือน เมืองโบราณ


นายรอบรู้ สารคดี ดอต คอมBenz Thonburi ธนบุรีประกอบรถยนต์ Viriyah Insurance วิริยะประกันภัย Ancient City เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ/ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
อาคารวิริยะประกันภัย สาขากรุงเกษม ชั้น 3 1242 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Tel: +66 (0) 2225 4476, +66 (0) 2226 2856, และ +66 (0) 2223 0851 # 3005 Fax: +66 (0) 2226 2856