ค้นหา 
Phra Narai Song Peun
(1072 คนอ่าน)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
Untitled Document Krisda PhinsriKnown among votive tablet collectors as “Phra Narai Song Puen”, this votive tablet depicts a set of three images in the Khmer art style: in the middle is an adorned Buddha image seated in the attitude of meditation under the protection of multi-headed Naga, on the right hand side is the four-armed Avalokitesvara Bodhisattva , on the left hand side is the image of the two-armed Prajnaparamita Bodhisattva. The three images are depicted on a lotus pedestal enshrined in a spired niche which is decorated with a flame-like motif in the Khmer art style

The Avalokitesvara Bodhisattva is venerated as the infinite compassion of all Buddhas. Being a manifestation of a Dhyani Buddha known as Amitabha Buddha, the Avalokitesvara looks upon all the beings in this world until the time of Maitreya, the next Buddha.

The Prajnaparamita Bodhisattva is venerated as the perfection of transcendent wisdom and the mother of all Buddhas

The Buddha image under the protection of multi-headed Naga represents the Sakyamuni, the Lord Buddha of the present. This image is also venerated as the Adi Buddha, the self-emanating, primordial and perpetual Buddha or the Amitabha Buddha, a Dhyani Buddha who reigns the Western Paradise in Vajrayana Buddhism.

In Vajrayana Buddhism, the depiction of the three sculptures as such represents the three jewels of Buddhism. The Buddha image under the protection of multi-headed Naga embodies the Lord Buddha, the image of Avalokitesvara Bodhisattva embodies the Dharma and the image of Prajnaparamita Bodhisattva embodies the Sangha. They can also represent the doctrine of Vajrayana Buddhism: enlightenment, compassion and transcendent wisdom.

The reason Thai collectors call this votive tablet “Phra Narai Song Puen” which means Vishnu holding a gun (or literally a bow) is that the image of the four-armed Avalokitesvara Bodhisattva is akin to the image of the four-armed Vishnu in Hinduism that they are more familiar with and this name fosters the belief in its protective power against bullets.


อ่านเรื่องฉบับเต็มได้ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖)
สมัครสมาชิก/สั่งซื้อ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๑๑๐ ต่อ ๑๐๕ (จ-ศ ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
ติดต่อกองบรรณาธิการ mboranjournal@gmail.com โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๒๘๕๖
www.facebook.com/mbrjournal
  

[ กลับไป วารสารเมืองโบราณ ปี 2556 ฉบับที่ 39.2 | สารบัญเรื่องพิเศษ ]
วารสาร รายสามเดือน เมืองโบราณ


นายรอบรู้ สารคดี ดอต คอมBenz Thonburi ธนบุรีประกอบรถยนต์ Viriyah Insurance วิริยะประกันภัย Ancient City เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ/ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
อาคารวิริยะประกันภัย สาขากรุงเกษม ชั้น 3 1242 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Tel: +66 (0) 2225 4476, +66 (0) 2226 2856, และ +66 (0) 2223 0851 # 3005 Fax: +66 (0) 2226 2856