ค้นหา 
โบราณคดีแอ่งที่ราบแม่สะเรียง
(2007 คนอ่าน)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สายกลาง จินดาสุ
สำนักงานศิลปากร เชียงใหม่
ความสนใจศึกษาด้านโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบันส่วนใหญ่มุ่งไปที่โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาด้านโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์นั้นดูจะขาดช่วงมาเป็นเวลานาน

แต่เดิม ความรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำกัดอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ (สมัยรัชกาลที่ ๕) อันเป็นช่วงที่ศิลปะพม่าแบบมัณฑเลย์แพร่เข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะในเขตแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง และแพร่ โดยผ่านชาวพม่าที่เข้ามาค้าไม้ในประเทศไทย

ช่วงนี้มีการสร้างวัดแบบพม่าเป็นจำนวนมาก เช่น วัดจองคำ วัดพระธาตุดอยกองมู แม่ฮ่องสอน วัดศรีชุม ลำปาง วัดพันตอง เชียงใหม่ วัดจอมสวรรค์ แพร่ และยังมีการบูรณะวัดอีกหลายแห่ง เช่น เจดีย์เหลี่ยม หรือกู่คำ เวียงกุมกาม อำเภอสารภี เชียงใหม่ ซึ่งบูรณะในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยพญาตะก่า (หม่องปันโย) คหบดีค้าไม้ชาวพม่า ทำให้รูปแบบการตกแต่งเจดีย์มีลักษณะเป็นศิลปะพม่าแบบมัณฑเลย์ เช่น ลวดลายใบอะแคนซัสเหนือกรอบซุ้มพระพุทธรูปประจำด้าน และประติมากรรมสิงห์ที่มีศีรษะเป็นมนุษย์ประจำมุมเจดีย์

การขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดดงสงัดและวัดเวียงยวม (ร้าง) อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการศึกษาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบหลักฐานซึ่งบ่งชี้ว่าพื้นที่เล็กๆ อย่างแอ่งที่ราบแม่สะเรียงนี้ติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนหรือเมืองขนาดใหญ่ของล้านนาหลายเมือง อันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่นี้อย่างชัดเจน

>>>อ่านต่อในฉบับอ่านเรื่องฉบับเต็มได้ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕)
สมัครสมาชิก/สั่งซื้อ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๑๑๐ ต่อ ๑๐๕
ติดต่อกองบรรณาธิการ mboranjournal@gmail.com โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๒๘๕๖
www.facebook.com/mbrjournal
  

[ กลับไป วารสารเมืองโบราณ ปี 2555 ฉบับที่ 38.4 | สารบัญเรื่องพิเศษ ]
วารสาร รายสามเดือน เมืองโบราณ


นายรอบรู้ สารคดี ดอต คอมBenz Thonburi ธนบุรีประกอบรถยนต์ Viriyah Insurance วิริยะประกันภัย Ancient City เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ/ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
อาคารวิริยะประกันภัย สาขากรุงเกษม ชั้น 3 1242 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Tel: +66 (0) 2225 4476, +66 (0) 2226 2856, และ +66 (0) 2223 0851 # 3005 Fax: +66 (0) 2226 2856