Popular

ห้องสมุดเสาจินดารัตน์ คลังความรู้ท้องถิ่นลำปาง


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 16 ก.ค. 2020 ,16:00 น.

แนะนำห้องสมุดในตึกเก่าบนถนนทิพย์ช้าง อำเภอเมืองลำปาง แหล่งรวบรวมหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลำปางและท้องถิ่นภาคเหนือหลายแง่มุม ...

จากสวนลิ้นจี่ถึงทับหลัง มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น


เรื่อง : จิราพร แซ่เตียว 2 ต.ค. 2020 ,17:10 น.

ร่วมพูดคุยกับ ดร. ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ และคุณพรทิพย์ เทียนทรัพย์ ในประเด็น 'จากสวนลิ้นจี่ถึงทับหลัง มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น' ...

พินิจตำนานลำปาง

หนังสือที่ว่าด้วยตำนานเมืองลำปาง ปริวรรตและวิเคราะห์โดย ศ. สรัสวดี อ๋องสกุล ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ล้านนา ...

Highlight

ศรีศักรทัศน์

82 ปี ศรีศักร วัลลิโภดม


เรื่อง : กองบรรณาธิการ 18 มิ.ย. 2020 ,12:30 น.

รวมบทความด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยาของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 1 - 10 ...

ภาคสนาม

'พ่อตาศรสุริวงศ์' สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งบ้านปากหาด


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 22 ต.ค. 2020 ,16:10 น.

เรื่องราวความศรัทธาใน 'พ่อตาศรสุริวงศ์' สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งบ้านปากหาด หรือบ้านปากมหาด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ...

หยิบมาเล่า

'วัดสามแก้ว' ในนิราศของนาวาเอก หลวงสำรวจวิถีสมุทร


เรื่อง : อภิญญา นนท์นาท 22 ต.ค. 2020 ,16:40 น.

นาวาเอก หลวงสำรวจวิถีสมุทร (ฟุ้ง พร้อมสัมพันธ์) ถ่ายทอดความทรงจำถึงวัดสามแก้ว จังหวัดชุมพร ในรูปแบบนิราศ เมื่อครั้งไปร่วมงานทอดกฐิน ปี 2507 ...

ความหมายบนเลาทางฯ


เรื่อง : เมธินีย์ ชอุ่มผล 21 ต.ค. 2020 ,16:30 น.

มุมมองและความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากการวิจัยในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ช่วงทศวรรษที่ 2550-2560 ...

คลังบทความ

ทางข้ามคอดกิ่วกระ (2)

เปิดหลักฐานเอกสารทัพเรือในสงครามไทยกับพม่าสมัย ร.1 และเส้นทางข้ามคาบสมุทรจากปากจั่น-ชุมพร ด้านเส้นทางผ่านบ้านรับร่อ โดย เยี่ยมยง ส. สุรกิจบรรหาร ...

ทางข้ามคอดกิ่วกระ (1)

สำรวจเส้นทางข้ามคอดกิ่วกระหรือคอคอดกระ ซึ่งเป็นทางสัญจรผ่านป่าเขาที่เชื่อมระหว่างชุมพร-กระบุรี สมัยก่อนตัดถนนเพชรเกษม โดย เยี่ยมยง ส. สุรกิจบรรหาร ...

การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ต้องทบทวน

การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น.. เรื่องของส่วนกลาง เรื่องของท้องถิ่น หรือเรื่องของใคร?? ...