A-  |  A+   
  

“โรงเรียนศาลาวัด”

“โรงเรียนศาลาวัด”

 

เรื่อง: เมธินีย์  ชอุ่มผล

ภาพ: ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ

 

การเรียนการสอนในศาลาของวัดที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘

 

การเรียนการสอนในศาลาของวัดที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘

 

ระบบการศึกษาของไทยแต่โบราณนั้นเริ่มเรียนกันในวัดโดยเริ่มจากการสอนพระธรรมวินัยและบาลีให้กับลูกหลานของขุนนาง คหบดีและราษฎร ระบบการศึกษาที่ทันสมัยเพิ่ง เริ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ ๔ – ๕ นี้เอง โดยเริ่มจากการศึกษาของเจ้านายตามพระตำหนักและวังต่างๆ เพื่อให้พระเจ้าลูกเธอ พระเจ้าหลานเธอต่างมีการศึกษาที่ดีและสามารถสนองเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระมหากษัตริย์ได้ เมื่อระบบการศึกษาแบบสากลเริ่มกระจายตัวออกสู่ภูมิภาคต่างๆ วัดซึ่งเคยเป็นสถานที่สำหรับการสอนการเรียนวิชาทางธรรมอยู่แล้ว จึงได้รับบทบาทหน้าที่การสอนวิชาสากลเพิ่มเติม สภาพการเรียนยุคแรกนั้น เด็กๆ จะนั่งเรียนกันตามศาลาการเปรียญ ระเบียงคต หรือไม่ก็ตามใต้ถุนกุฏินั้นเอง