A-  |  A+   
  

เรือจับปลาในเวียงคุก

เรือจับปลาในเวียงคุก

 

เรื่อง: เมธินีย์ ชอุ่มผล

ภาพ: ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ

 

1644-03-72

 

“คลองคุก” เป็นคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำสายเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขง บริเวณเวียงคุก จังหวัดหนองคาย คลองคุกแห่งนี้ ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งหาปลามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ในอดีตพบว่ามี “เรือแพ” สำหรับหาปลาของชาวบ้านอยู่ทั่วไปในคลอง ลักษณะเป็นแพที่มีบ้านพักหลังเล็กๆ อยู่ข้างบน โดยมี “ยอ” เป็นอุปกรณ์จับปลา และยังเป็นกระชังขังปลาไปในตัวอีกด้วย

1644-02-72

1644-01-72

1644-04-72