A-  |  A+   
  

สรรค์บุรีนครแห่งความฝัน

cover

 

บทความเรื่อง “สรรค์บุรีนครแห่งความฝัน”ของ น. ณ ปากน้ำ หรืออาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ ที่เผยแพร่ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗หน้า ๔๘-๖๒ ถือเป็นงานเขียนในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะชิ้นแรกๆ ที่กล่าวถึงโบราณวัตถุสถานในเขตเมืองเก่าสรรค์บุรี นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแนวคิดเรื่องรูปแบบพุทธศิลปะที่มีความงดงาม ถือเป็นจุดสูงสุดของรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย ก่อนจะเปลี่ยนแปลงไปในสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลาย

ในบทความนี้ยังได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองของเมืองสรรค์บุรีว่าเป็นเมืองสำคัญมาตั้งแต่รัฐสุพรรณภูมิ ที่มีมาก่อนสมัยอยุธยา และยังส่งผลต่อการศึกษารูปแบบการปกครองระบบเมืองคู่ในช่วงเวลาต่อมา

 

สามารถติดตามอ่านบทความนี้ฉบับเต็ม และบทความอื่นๆ ที่เคยตีพิมพ์ลงในวารสารเมืองโบราณ ตั้งแต่ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (เดือนกันยายน ๒๕๑๗) จนถึง ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๒๗) ได้ในคอลัมน์ “๑๐ ปีแรก วารสารเมืองโบราณ” คลิกที่ https://issuu.com/muangboranjournal/docs/0101-2517