A-  |  A+   
  

“ชีวิต ผู้คน ชุมชน บนเส้นทางการค้าโบราณ”

กำหนดการงานเสวนา “คืนความรู้สู่ท้องถิ่น กับ วารสารเมืองโบราณ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

“ชีวิต ผู้คน ชุมชน บนเส้นทางการค้าโบราณ”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้อง ๒๐๑ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

——————————————————–

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.      ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.      กล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๓.๑๕ – ๑๔.๓๐ น.      วงเสวนา “ชีวิต ผู้คน ชุมชน บนเส้นทางการค้าโบราณ” ช่วงที่ ๑ ร่วมเสวนาโดย ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ และอาจารย์ธีรวัฒน์ แสนคำ  ดำเนินรายการโดย เมธินีย์ ชอุ่มผล กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.      รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น.      วงเสวนา “ชีวิต ผู้คน ชุมชน บนเส้นทางการค้าโบราณ” ช่วงที่ ๒ ร่วมเสวนาโดย ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ และอาจารย์ธีรวัฒน์ แสนคำ  ดำเนินรายการโดย เมธินีย์ ชอุ่มผล กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.      กล่าวปิดงาน และมอบของที่ระลึกโดย คุณสุดารา สุจฉายา บรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ

 

สามารถอ่านเอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง บนดอยมีเครื่องถ้วย : ภาพสะท้อนเครือข่ายการค้าของชาวดอยกับชาวลุ่ม โดย ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ได้ที่นี่ >> เอกสารประกอบการเสวนา <<

—————————————————-